2n cicle d'Educació infantil

A La Salle Manresa atenem alumnat d’1 a 18 anys, des de P1 fins a 2n de Batxillerat.

Concretament a Ed. Infantil 2n cicle, tenim infants de I3, I4 i I5.

L’etapa d’educació infantil té com a principal objectiu contribuir al desenvolupament integral i equilibrat dels infants dins dels àmbits físic, afectiu, social i intel·lectual.

Es constitueix com una etapa essencial per al creixement dels nens i nenes en el desenvolupament de totes les seves capacitats fins als 6 anys d’edat. L’acció educativa està encaminada a potenciar-les.

Des de P3 fins a 6è treballem dins del  Nou Context d’Aprenentatge (NCA) .

Projecte propi: Nou Context Aprenentatge

Què és el Nou Context d'Aprenentatge?

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc de referència basat en l’aprenentatge competencial, experiencial, transversal, instrumental, social, adaptatiu i al mateix temps, contextualitzat en cada una de les obres educatives de La Salle.

Fonamentat en sòlids principis pedagògics i organitzat en diferents moments d’aprenentatge.  

 

Infografia NCA infantil

 

Acollida i tancament

L’acollida és el moment per acollir l’alumnat i interessar-nos pels qui estan o falten i saber què s’espera dels infants al llarg del dia. Alhora, el tancament es fa a l’última estona de la tarda i és on fem una valoració de com ha anat el dia.

Entorns de nivell

Els Entorn de nivell del NCA fa referència a tots aquells moments d’aprenentatge que es fan amb el mateix grup-classe.

El que pretén és assegurar el desenvolupament de conceptes i procediments bàsics i per aquest motiu aquí hi podem trobar:

Treball per projectes

Respon a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. És tan important el que s’aprèn (producte) com el camí que es fa (procés): fer-se preguntes, tenir curiositat, discriminar entre allò que sabem i allò que ens agradaria aprendre, buscar informació de manera autònoma o amb l’ajut dels adults (pare, mare, mestres…), sintetitzar-la i comunicar-la, relacionar-la amb altres aprenentatges o amb vivències anteriors. Tot això potenciant l’aprenentatge cooperatiu.

Psicomotricitat

El principal objectiu és connectar amb la ment i el cos mitjançant el moviment ja sigui mitjançant activitats més dirigides o més lliures.

Raonament lògic

Es crearan moments per potenciar l’interès de l’alumnat amb les matemàtiques. Ens basarem en l’aprenentatge manipulatiu amb el material propi del racó.

El llenguatge i la comunicació

El què es pretén és que els infants se n’adonin de la importància de la utilitat del llenguatge verbal per comunicar-nos. Ens iniciarem en l’ús del llenguatge escrit i gaudirem de les primeres experiències lectores.

Llengua anglesa

Es pretén contribuir en un aprenentatge de l’idioma de manera natural i espontània d’una forma lúdica mitjançant cançons, jocs, contes, ... tot proposant situacions on l’infant senti la necessitat de comunicar-se.

Religió

S’oferirà als infants diferents experiències perquè puguin créixer i desenvolupar la seva autonomia i la seva identitat personal en relació amb l’entorn que l’envolta. Es donarà molt èmfasis als valors cristians més característics en aquestes edats (gratitud, perdó, solidaritat, empatia,...).

Identitat cultural

Es donarà la oportunitat a conèixer les nostres costums i tradicions més properes (escola, barri, ciutat...).

Gestió emocional

Coneixerem i posarem nom a les nostres emocions. Identificarem i treballarem emocions viscudes i donarem eines per poder gestionar les que apareguin de nou.

Aquest moment està vinculat també al PAT (Pla d’acció tutorial) de l’escola, on es recullen totes les intervencions que es realitzen respecte a la tutoria.

Entorns entre nivells

Entorns on les agrupacions son entre alumnat d’ I3, I4 i I5 per tal de fomentar un aprenentatge més actiu i experimental.

Els entorns entrenivell són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diverses propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Aquest plantejament permet donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. Amb la guia de l’adult els alumnes podran explorar diverses possibilitats de joc a través dels materials.

Robòtica, hora del conte i experimentació
Robòtica educativa i construccions

L'aprenentatge amb robòtica educativa consisteix en un sistema d'aprenentatge interdisciplinari que fa ús de robots i entrena tant continguts de diferents matèries com les competències transversals.

Desenvolupa habilitats creatives i resolutives, com és la realització d'hipòtesis, el pensament sistemàtic, lògic i estructural. També fomenta el treball cooperatiu i per projectes.

Amb el Nou Context d’Aprenentatge (NCA) l’alumnat d’infantil realitza una hora setmanal de robòtica educativa, utilitzant Bee-Bots.

 

Hora del conte

Explicar contes és una activitat essencial per iniciar als infants en l’art de la paraula i la creativitat de la llengua amb moments màgics de descoberta d’emocions i sentiments.

També són un recurs per a la motivació dels projectes i per anar interioritzant poc a poc el llenguatge verbal (vocabulari, estructura de frases, la intenció de comunicar...). A la vegada, ens permet que l’infant pugui satisfer la seva curiositat i que pugui accedir a coneixements de manera senzilla i atractiva.

 

Ciència i experimentació

Fer ciència a l’educació infantil, és una manera diferent de descobrir el món, amb una actitud curiosa, i un pensament científic tot fent-se preguntes i buscar els recursos necessaris per cercar-ne les respostes.

En les diferents propostes que oferim als nostres alumnes el paper que tenen ells i elles en la investigació, és un paper molt actiu on mitjançant l’observació, la creació d’hipòtesis, la manipulació, l’experimentació i la posterior conversa fa que puguin anar responent els seus dubtes o curiositats i anar ampliant els seus aprenentatges.

Altres informacions d'interès

Diversitat i inclusió

Un dels objectius més destacables de l'educació és garantir que tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals, desenvolupi el màxim possible les seves capacitats.

Una escola per a tothom, implica que tot l’alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui una resposta ajustada a les seves singulars necessitats. És un procés de millora constant en el que s’hi ha d'involucrar tota la comunitat educativa.

Viure la diferència com un factor positiu i cercar formes cada cop més adequades de respondre a la diversitat, reduint les barreres que troben alguns alumnes per aprendre.

Des del moment que els infants comencen a anar a l’escola, es fa evident que hi ha diferents maneres d’aprendre i de relacionar-se. Tenir en compte les diferències individuals és bàsic per a l’educador i educadora. Reconèixer i respectar els estils d’aprenentatge propis de cada persona i els seus interessos és la base perquè tothom pugui desenvolupar al màxim el seu potencial i sigui el protagonista del seu propi aprenentatge millorant els resultats en tots els aspectes.

A la Salle Manresa a Ed. Infantil treballem en un Nou Context d’Aprenentatge organitzat en l’acollida, projectes, entorns de nivell, entorns entre nivell i tancament que ens ajuda a fer realitat aquest objectiu. Comptem també amb un equip humà sensibilitzat i competent per a guiar i orientar aquest procés d’aprenentatge.

Tanmateix, l’escola facilita una informe psicopedagògic a P5, 2n i 4t de primària i 1r i 4t d’ESO elaborat i comentat a la família per un equip de psicologia del SOP (Servei d’Orientació Psicopedagògic de La Salle). Sempre es realitza amb l’autorització prèvia de la família.

Aquest informe permet als docents orientar millor l’acció educativa de cada nen/nena.

Projecte lingüístic

La Salle Manresa ens definim com escola catalana i utilitzem el català com a llengua vehicular i d'aprenentatge de la comunitat escolar alhora que fomentem el coneixement de la llengua castellana i les llengües estrangeres (anglès a totes les etapes i francès a l’etapa de Secundària i Batxillerat).

Primera llengua estrangera: anglès.

-L’escola ofereix com a primera llengua estrangera l’anglès.

-L’alumnat d’Ed. Infantil realitza una hora i mitja setmanal d’anglès.

Instal·lacions de l'edifici d'Ed. Infantil
  • - Edifici i patis propis destinats exclusivament als alumnes d’Educació Infantil.
  • - Cuina pròpia.
  • - Mejador
  • - Sala de psicomotricitat.
  • - Sala d’experimentació.
  • - Hort
  • - Zona destinada a guardar els cotxets dels infants.
  • - Sales de visites.
  • - Aules adaptades i equipades al nostre estil d’aprenentatge

Alhora també s’utilitzen les zones comunes de l’edifici gran quan és necessari.

Canals de comunicació

Relació família-escola

Reunions presencials amb els mestres i les tutores, sempre que sigui necessari, concertant un visita prèvia.

 

Sallenet

Des d’infantil fins a batxillerat, tots els membres que formen part de la nostra escola tenen accés a la SALLENET.

SALLENET és la intranet de l'escola, accessible des de qualsevol dispositiu electrònic a través d'internet, prèvia identificació personal, i des de la pàgina web de l’escola.

Està pensada per potenciar la interacció entre professorat, família i alumnat de la comunitat educativa, dinamitzat pels professors/es o el tutor/a.

 

Carpeta personal

És una eina bàsica de relació entre la família i l’escola on hi posem qualsevol document que vulguem portar de casa a l’escola i de l’escola a casa.

 

Correu electrònic

És un canal de comunicació directe amb tots els docents de l’escola per a fer consultes, observacions o qualsevol missatge important a comunicar.

Per posar-vos en contacte directament amb la Cap d’Estudis d’Ed.Infantil i Primària podeu escriure un correu a [email protected]

Horaris alumnat

Pels alumnes d’educació infantil 2n cicle, l’horari és de 8:45h a 12:45h i de 14:45h a 16:45h. Tenint la possibilitat de quedar-se al servei de menjador. Les portes s’obren sempre 10 minuts abans de començar les classes per poder començar amb puntualitat i també s’obren 10 minuts abans de finalitzar-les.

A l’inici de curs a l’alumnat de P3 se’ls hi proposa un període d’adaptació.

Programes pedagògics propis d'Infantil

CreaEscola Quality Certificate for Education Website