Preinscripció Llar d’Infants curs 2022/2023

PREINSCRIPCIÓ LLAR D’INFANTS

Del 5 al 15 de maig de 2022: presentació de sol·licituds amb la documentació corresponent a preinscripcions@manresa.lasalle.cat

24 de maig de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Del 24 al 30 de maig de 2022: presentació de reclamacions

1 de juny de 2022: llistat definitiu

Del 21 al 29 de juny de 2022: matriculació

OFERTA DE PLACES:

P0: 8 places

P1: 6 places

P2: 8 places

Aquesta oferta de places pot variar durant el procés.

CRITERIS DE BAREMACIÓ A APLICAR A LA LLAR D’INFANTS DE LA SALLE MANRESA

CRITERIS GENERALS

 • Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre: 40 punts.
 • Quan el domicili familiar és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat : 30 punts.
 • Quan en comptes del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball del pare o de la mare és al mateix municipi on està ubicat el centre: 20 punts.
 • Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans:

Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts.

*Els fills/es dels treballadors del centre tenen assignada plaça directa a la Llar d’Infants.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Pel fet d’estar treballant tant el pare com la mare: 10 punts.
 • Pel fet que el pare o mare de l’alumne o alumna siguin exalumnes del nostre centre: 5 punts.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB TOTES LES PREINSCRIPCIONS

Juntament amb el full de sol·licitud cal enviar la següent documentació:

 • DNI del pare, mare, tutor/a
 • Totes les pàgines emplenades del llibre de família.
 • Targeta sanitària de l’alumne/a
 • Document que acrediti un criteri al·legat, excepte el de tenir germans al centre o tenir germà/a, pare, mare o tutor/a exalumne/a, que ho comprova el col·legi.