Batxillerat

A Batxillerat oferim un ensenyament de qualitat que es tradueix en bons resultats a selectivitat (pràcticament el 100 % dels alumnes l’aproven).

Tenim una àmplia oferta d’assignatures per tal que l’alumne pugui construir i ajustar al màxim la seva formació acadèmica amb els seus propis interessos.
Estem adherits a l’Institut Obert de Catalunya. Tots els alumnes cursen anglès i opcionalment francès, per potenciar aquests dos idiomes tenim auxiliars de conversa nadius, organitzem estades a l’estranger i pràcticament el 100% dels alumnes que cursen francès a 2n de Batxillerat obtenen el títol de B2 en aquest idioma.

Acostem els nostres alumnes al món laboral. Tots els alumnes de Batxillerat tenen una experiència laboral en l’àmbit que després es voldran dedicar.
L’acció tutorial és un dels principals eixos formatius de l’etapa, juntament amb l’educació en valors.

Un dels punts forts del nostre Batxillerat és el bon ambient existent a l’etapa, un ambient propici per a què l’alumne durant aquests dos anys pugui rendir el màxim. En tot aquest procés hi participen un equip de professors cohesionat i experimentat.

Pla d'estudis Batxillerat La Salle Manresa

Matèries comunes Matèries comunes d'opció Matèries de modalitat Matèries específiques

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua anglesa
 • Filosofia i ciutadania (1r curs)
 • Història de la filosofia (2n Curs)
 • Història d'Espanya (2n Curs)
 • Ciències del món contemporani (1r Curs)
 • Educació física (1r Curs)
 • Treball de recerca

Matèries comunes d\'opció

 • Matemàtiques
 • Matemàtiques aplicades
 • Llatí

Matèries de modalitat

Modalitat Ciències i Tecnologia

 • Biologia
 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Química
 • Electrotècnia (Cursada a través de l’IOC)
 • Tecnologia industrial ( Cursada a través de l’IOC)

Modalitat Humanitats i Ciències Socials

 • Història del món (1r BAT)
 • Economia i organtizació d'empresa
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Història de l'art (2n Curs)
 • Geografia (2n Curs)
 • Grec (Matèria cursada a Través de l’IOC)

Matèries específiques

 • Psicologia
 • Sociologia
 • Cultura audiovisual (Matèria cursada a través de l’IOC)
 • Disseny (Matèria cursada a través de l’IOC)
 • Dibuix artístic (Matèria cursada a través de l’IOC)
 • Estada a l'empresa (140 hores)
IOC

Amb la finalitat d’enriquir la nostra oferta, el nostre centre està adherit a l’Institut Obert de Catalunya. Aquest conveni permet als nostres alumnes cursar matèries que no ofertem al nostre centre. Aquestes assignatures es cursen a distància i de manera virtual. El nostre centre disposa d’un coordinador que fa el seguiment dels alumnes que cursen alguna assignatura a través de l’IOC.

Estada a l'empresa

En el nostre batxillerat apostem fort perquè els nostres alumnes durant aquesta etapa tinguin la seva primera experiència laboral. Pràcticament el 100% dels alumnes cursen aquesta assignatura. L’Estada a l’Empresa és una assignatura que es realitza fent pràctiques a una empresa, es pot fer a primer o a segon de Batxillerat. Normalment són 140 hores. Tenim un conveni amb la major part de les empreses més importants de la comarca ( unes 70 ) que permet que l’alumne/a pugui anar a treballar a una empresa de l’àmbit (enginyeria, medicina, educació, dret, administració, periodisme, psicologia...) que després de Batxillerat voldrà continuar els seus estudis. L’objectiu d’aquesta assignatura és :

 • Orientar l’alumne pels estudis post Batxillerat
 • Primer contacte de l’alumne amb el món professional
 • Adquirir valors que es troben en el món professional com la responsabilitat, esforç, puntualitat, disciplina, treball en equip …..

Batxillerat dual

El programa de Batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà. Així, l’estudiant cursa estudis en dues escoles a la vegada: a la del seu propi país de manera presencial i a l’americana de forma virtual. Aquest programa l’ha creat Academica Corporation per tal de preparar els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els ajudaran a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i summament competitiu.

A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives i atorga crèdits, Academica proporciona un alt nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les universitats nord-americanes. Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, la qual cosa dóna l’oportunitat a l’alumne de practicar i millorar un idioma essencial en el mercat laboral actual.

Llengua francesa

Com a 2ª llengua estrangera apostem fort per la llengua francesa, els alumnes que la vulguin cursar ho poden fer ampliant l’oferta del Batxillerat.

Aquesta assignatura tant a 1r com a 2n curs es cursa dues hores a la setmana, oferim:

 • En cada sessió de classe, presència d’auxiliars de conversa francesos, producte d’un conveni amb la Universitat de Vic- Catalunya Central.
 • Possibilitat de fer una immersió lingüística a França per tal que els alumnes tinguin un contacte directe amb la cultura i la llengua treballada a l’aula. L’estada és de 6 dies.
 • La Salle Manresa ha establert un conveni de col·laboració amb l’Aliança Francesa de Sabadell, mitjançant el qual l’escola és un centre examinador de exàmens oficials de DELF (Diplôme d’Études en Langue Française).
 • En general els nostres alumnes de 1r de Batxillerat al final el curs s’examinen del B1 i els nostres alumnes de 2n del B2.
 • Una altra avantatge dels alumnes que cursen francès a la nostra escola, és que es poden examinar (si ho consideren oportú) de francès als exàmens PAU.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website