Educació primària

A La Salle Manresa atenem alumnat d’1 a 18 anys, des de P1 fins a 2n de Batxillerat.

Concretament a Ed. Primària, tenim infants des de 1r fins a 6è.

La finalitat bàsica d’aquesta etapa educativa és proporcionar als nens i nenes de 6 a 12 anys un marc d’aprenentatges que els permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques, fixades per l’ordenació curricular, i dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.

Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal.

S’emfatitza la importància de la comprensió lectora, la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit, l’aprenentatge cooperatiu, la comunicació audiovisual, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors en totes les àrees.

A la Salle treballem en l’aplicació de programes pedagògics propis i amb un nou context d’aprenentatge.

 

Inforgrafia-NCA-Primaria

 

Projecte propi: Nou Context Aprenentatge

Què és NCA?
 • El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc de referència basat en l’aprenentatge competencial, experiencial, transversal, instrumental, social, adaptatiu i al mateix temps, contextualitzat en cada una de les obres educatives de La Salle.

  Fonamentat en sòlids principis pedagògics i organitzat en diferents moments d’aprenentatge. 

Moments d'aprenentatge
 • Acollida i tancament

  L’acollida és el moment per acollir l’alumnat i interessar-nos pels qui estan o falten i saber què s’espera dels infants al llarg del dia. Alhora, el tancament és el moment de reflexionar com ha anat el dia, què hem après i què ens queda per aprendre.

 • Seminaris

  Moment d’aprenentatge del coneixement conceptual i de procediment bàsic que construeix ‘’el saber’’ necessari per al desenvolupament d’altres aprenentatges.

  Hi trobem la llengua catalana, castellana i anglesa, les matemàtiques, el medi natural i social.

  Aquests seminaris es realitzen amb diferents tipus d’agrupament (individual, parelles o en grups), s’utilitzarà la plataforma Snappet, material manipulatiu de matemàtiques i algun material en paper, en concret, a medi social i natural, quadernets propis de NCA.

 • Tallers

  Els tallers tenen com a objectiu desenvolupar de forma integradora les dimensions de la persona: científico-matemàtica, humanística, artística, tecnològica i espiritual-transcendent.

  Hi trobem l’Educació Física, la música, la plàstica i la religió (GodlyPlay). A música aprenent a tocar un instrument, l’Ukuelele a partir de 4t de primària.

 • Projectes

  En els projectes és el moment on l’alumnat és un protagonista més actiu del seu creixement. Es presenten diversos escenaris multidisciplianrs per aprofundir en el desenvolupament competencial.

  Tenint en compte el currículum com a punt de partida s’han organitzat els projectes en blocs temàtics que anomenem escenaris. Hi ha projectes on han de realitzar un producte final i altres  que plantegen reptes a assolir.

 • Robòtica educativa

  L'aprenentatge amb robòtica educativa consisteix en un sistema d'aprenentatge interdisciplinari que fa ús de robots i entrena tant continguts de diferents matèries com les competències transversals.

  Desenvolupa habilitats creatives i resolutives, com és la realització d'hipòtesis, el pensament sistemàtic, lògic i estructural. També fomenta el treball cooperatiu i per projectes.

  Amb el Nou Context d’Aprenentatge (NCA) l’alumnat d’infantil realitza una hora setmanal de robòtica educativa des de P3 fins a 6è. A primària utilitzen iPads i treballem a través d’Scratch, LegoWeDo, BrichMotion,...

 • Lectura

  A Primària dediquem a 1r i 2n dues mitges hores setmanals a la lectura i de 3r a 6è una mitja hora diària.

 • Tutoria

  L’objectiu principal del sistema educatiu destaca l’aprenentatge permanent i l’educació al llarg de la vida. També destaca com a principi específic, la formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials de l’alumnat que els permet el ple desenvolupament de la seva personalitat.

  Aquest marc concreta l’acció tutorial com a funció del docent per a l’acompanyament individual i col·lectiu de tot l’alumnat.

  El PAT (Pla d’acció tutorial) és el document on es recullen totes les intervencions que els/les tutors/es i el professorat del centre hauran de realitzar respecte de la tutoria.

  A primària, el tutor o tutora fa un acompanyament individual a l’alumnat i alhora hi ha sistematitzada una hora setmanal per fer una tutoria grupal. 

  Es treballa l’educació en valors, l’educació afectivosexual, la consciència emocional, l’autoestima, les relacions socials, les necessitats particulars, la importància de prendre decisions coherents amb els propis valors i creences i a ser conscients de la seva repercussió, a treballar la responsabilitat, a respectar la diversitat, etc. Entenent que l’estabilitat emocional constitueix la base necessària per al progrés a nivell maduratiu i cognitiu.

 • Jocs de taula

  A 1r i 2n de primària es dediquen dues mitges hores setmanals a jocs de taula amb l’objectiu de gaudir del joc i alhora utilitzar-lo com a eina pedagògica: normes de joc a seguir, comprendre les instruccions, practicar la concentració i la memòria, arribar a acords amb els companys, cooperar, potenciar el raonament matemàtic, l’associació de conceptes i la deducció, desenvolupar la imaginació i la creativitat, ...

 • Programes propis La Salle

  A La Salle Manresa també treballem en l’aplicació de programes pedagògics propis que complementen l’oferta educativa. L’objectiu és estimular l’alumnat a través de programes adaptats a les necessitats educatives i de l’entorn en qualsevol etapa. La Salle Catalunya ofereix tot un seguit de programes, anomenats Programes DESTÍ, de Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències de l’alumne.  

  Alhora, dins del projecte HARA d’educació en la interioritat, volem donar resposta al moment que vivim pensant que eduquem per al futur. Pensem que l’escola és el lloc més apropiat on aprendre a sentir-se i a sentir als altres, per construir una persona amb recursos per orientar-se enmig d’aquest món tan canviant, amb avenços que ens faciliten la vida però que ens distreuen del més essencial de l’ésser humà.

   Eduquem la interioritat mitjançant el treball corporal, la respiració,  la cooperació, l’expressió  de les emocions, la interioritat i la pregària. Aquest aprenentatge el realitzem en diferents activitats de tutoria, educació física, religió i educació visual i música. També en moments puntuals (al tornar del pati o de dinar, als canvis de classe, etc.) per fomentar una pràctica més constant i focalitzar l’atenció.

   Espais com el racó de la calma, l’aula de Hara o la pròpia classe ens permet dur a terme aquestes activitats.

  • Pla de consum de fruita a l’escola de la Generalitat de Catalunya a tot primària.
  • Cultura emprenedora a l’escola de l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona, creant una Cooperativa a 5è de primària.
  • Programa Lotus de l’Ajuntament de Manresa. Participem aquest programa des de P5 fins a 4t d’ESO. Es treballa la transformació personal amb infants i joves, a través de l’autoconeixement, dels valors i de la millora de la gestió emocional, amb la finalitat de formar futurs ciutadans més conscients i més compromesos amb l'entorn i amb els altres.
Diversitat i inclusió

Un dels objectius més destacables de l'educació és garantir que tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals, desenvolupi el màxim possible les seves capacitats.

Una escola per a tothom, implica que tot l’alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui una resposta ajustada a les seves singulars necessitats. És un procés de millora constant en el que s’hi ha d'involucrar tota la comunitat educativa.

Viure la diferència com un factor positiu i cercar formes cada cop més adequades de respondre a la diversitat, reduint les barreres que troben alguns alumnes per aprendre.

Des del moment que els infants comencen a anar a l’escola, es fa evident que hi ha diferents maneres d’aprendre i de relacionar-se. Tenir en compte les diferències individuals és bàsic per a l’educador i educadora. Reconèixer i respectar els estils d’aprenentatge propis de cada persona i els seus interessos és la base perquè tothom pugui desenvolupar al màxim el seu potencial i sigui el protagonista del seu propi aprenentatge millorant els resultats en tots els aspectes.

A la Salle Manresa a Ed. Primària treballem en un Nou Context d’Aprenentatge organitzat en l’acollida, seminaris, projectes, tallers i tancament que ens ajuda a fer realitat aquest objectiu. Comptem també amb un equip humà sensibilitzat i competent per a guiar i orientar aquest procés d’aprenentatge.

Tanmateix, l’escola facilita una informe psicopedagògic a P5, 2n i 4t de primària i 1r i 4t d’ESO elaborat i comentat a la família per un equip de psicologia del SOP (Servei d’Orientació Psicopedagògic de La Salle). Sempre es realitza amb l’autorització prèvia de la família.

Aquest informe permet als docents orientar millor l’acció educativa de cada nen/nena.

Projecte lingüístic

La Salle Manresa ens definim com escola catalana i utilitzem el català com a llengua vehicular i d'aprenentatge de la comunitat escolar alhora que fomentem el coneixement de la llengua castellana i les llengües estrangeres (anglès a totes les etapes i francès a l’etapa de Secundària i Batxillerat).

Primera llengua estrangera: anglès.

 • L’escola ofereix com a primera llengua estrangera l’anglès.
 • L’alumnat d’Ed. Infantil realitza una hora i mitja setmanal d’anglès.
Projecte lector

Els eixos bàsics del projecte lector són el desenvolupament de les capacitats lectores i la motivació i el gust per la lectura.

Els objectius a Educació Primària són:

 • Estimulació i increment de les capacitats lectores: fluïdesa, comprensió i memòria.
 • Lectura silenciosa i en veu alta.

Dins d’aquest projecte lector hi ha l’apadrinament lector de l’alumnat de l’alumnat de CS cap a l’alumnat de CI,  mitja hora de lectura diària a tots els cursos, el club de la lectura, el racó de lectura, la participació de CM i CS al projecte Veu alta del Grup Enciclopèdia i a la proposta de lectures d'Atrapallibres.

Aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu és l’estructura d’aprenentatge que més s’ajusta a la nostra opció d’escola inclusiva, no excloent  i centrada en la persona.

Entenem l’aprenentatge cooperatiu com l’ús sistemàtic de grups reduïts d’alumnes que aprenen més i millor junts. Cadascú aportant al màxim les seves possibilitats, i junts, aprenent a cooperar.

Cooperar és més que col·laborar, és treballar junts per aconseguir objectius comuns i resultats beneficiosos per a tots i cadascun dels membres del grup.

Consell de classe

La participació educativa és el camí per avançar en processos comunitaris de treball i d’aprenentatge en xarxa, orientats a l’èxit educatiu, a l’afavoriment de la convivència i a la millora de l’entorn.

A La Salle ensenyem a participar i creem condicions perquè pugui ser una realitat quotidiana en la vida del centre educatiu.

Aprendre a participar, tant en la construcció dels coneixements a l’aula com en la vida del centre i de l’entorn, requereix d’actuacions i de metodologies orientades a desenvolupar competències personals per formar persones responsables i una ciutadania compromesa i solidària.

Així, des de l’etapa de primària ja es potencia el consell de classe. El consell de classe és l’eina que permet viure la democràcia i la participació, gestionar els conflictes, prendre consciència de grup (entendre que el grup és més que la suma de les persones que el componen), i adquirir responsabilitats i compromisos individualment i col·lectivament; és el moment per gestionar la vida del grup i és l’espai on opinar, valorar, fer propostes, etc., sobre tot allò que passa a la classe (relacions amb els companys, relacions amb el professorat, relacions amb altres grups, etc.) per tal de manera conjunta, fer propostes de millora i anar trobant solucions als conflictes.

Instal·lacions
 • Connexió sense fils a tota l’escola.
 • Pantalles digitals a totes les classes.
 • Aula de robòtica
 • Aula de música
 • Aula Hara
 • Aules de desdoblament.
 • Sala d’actes Centenari.
 • Auditori
 • Capella
 • Sala d’Educació física.
 • Pavelló poliesportiu.
 • Biblioteca – Sala d’estudi.
 • Espai de lectura
 • Laboratori
 • Patis amplis amb camps de futbol, pistes de bàsquet i minibàsquet.
 • Hort
 • Menjador
 • Cuina pròpia.
 • Secretaria i administració.
 • Sales de visites.
Canals de comunicació
 • Sallenet

Des d’infantil fins a batxillerat, tots els membres que formen part de la nostra escola tenen accés a la SALLENET.

SALLENET és la intranet de l'escola, accessible des de qualsevol dispositiu electrònic a través d'internet, prèvia identificació personal, i des de la pàgina web de l’escola.

Està pensada per potenciar la interacció entre professorat, família i alumnat de la comunitat educativa, dinamitzat pels professors/es o el tutor/a.

 • Agenda

L’agenda és una eina bàsica de relació entre la família i l’escola i un bon instrument d’organització de tota tasca escolar. A l’agenda s’anoten les feines a fer, les dates de proves i entrega de treballs, els avisos diversos que es donen a l’escola, les justificacions d’absències i/o retards, les sol·licituds d’entrevistes, les incidències més remarcables, autoritzacions de sortides puntuals, etc. 

 • Correu electrònic

El correu electrònic: és un canal de comunicació directe amb tots els docents de l’escola per a fer consultes, observacions o qualsevol missatge important a comunicar.

Per posar-vos en contacte directament amb la Cap d’Estudis d’Ed.Infantil i Primària podeu escriure un correu a [email protected]

Horari alumnat

Per als alumnes d’Educació Primària, l’horari és de 8:45h a 12:45h i de 14:45h a 16:45h. tenint la possibilitat de quedar-se al servei de menjador. Les portes s’obren sempre 10 minuts abans de començar les classes per poder començar amb puntualitat.

Programes pedagògics propis de Primària

El programa Programa Destí es desenvolupa per estimular i desenvolupar les intel·ligències de l’alumnat: interiorització de les capacitats cognitives, intel·ligència vertical i intel·ligència lateral o creativitat.

Programa Ulisses

El programa Ulisses, que s’enceta a Educació Infantil i es continua a 1r i a 2n de Primària, potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació neuronal, motora i perceptivo-cognitiva.

Projecte Lector

Amb l’objectiu d’afavorir la comprensió lectora i el gaudi per la lectura:

 • Realitzem mitja hora de lectura diària
 • Potenciem la lectura expressiva
 • Entrenem la lectura eficaç
 • Tenim un club de lectura a partir de 2n
 • Visita d’autors a les aules

Programa CREA

A partir de 1r de primària, que desenvolupa el pensament lateral per buscar solucions alternatives, creatives i innovadores.

Educació Emocional

Volem que els nostres infants siguin capaços de gestionar les seves emocions, eina clau a l’hora de resoldre conflictes i d’aconseguir el seu benestar. Per aconseguir-ho, i amb objectius comuns al programa Hara de la Salle, participem en el projecte Lotus (sessions de gestió emocional i valors) que ofereix l’Ajuntament de Manresa. Tenim també un racó de la calma, lloc on relaxar-se i aturar-se quan sigui necessari, al nostre ampli passadís per a cada cicle.

English

L’anglès curricular es treballa competencialment i potenciant les diferents habilitats lingüístiques.

A cicle mitjà i cicle superior es realitzen petits projectes interdisciplinaris amb codocència per tal d’afavorir la comunicació oral i l’expressió escrita.

A l’àrea de visual i plàstica s’introdueix l’anglès progressivament utilitzant-lo com a mitjà de comunicació.
Comptem amb una auxiliar de conversa que fa codocència en diferents àrees, interaccionant en tot moment amb els alumnes en anglès, inclòs al servei de migdia.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website