Oferta educativa

Educació infantil

A La Salle Manresa atenem els infants de 0 a 5 anys: 1r cicle d'Educació Infantil (de P0 a P2) i 2n cicle d'Ed. Infantil (de P3 a P5)

L’etapa d’educació infantil és clau per tal que els infants puguin desenvolupar de manera progressiva un bon creixement cognitiu, psicomotriu i afectiu.

A la nostra escola els infants són protagonistes del seu aprenentatge. Les nostres propostes estan encaminades cap a una educació integral on es respecten els ritmes maduratius de cada un d’ells i potencien el desenvolupament de les seves capacitats.

Treballem la motivació dels alumnes per tal que els aprenentatges siguin significatius. Connectem els seus interessos i responem a les seves necessitats

Infografia NCA Infantil

 

Eixos que defineixen la nostra etapa d'Educació Infantil

Comunicació i llenguatge

En l’etapa d’educació infantil prioritzem el treball de les habilitats motrius (psicomotricitat fina) i de consciència fonològica. Potenciem l’aprenentatge constructivista de la lectura i escriptura amb activitats orals i escrites que resulten properes i significatives pels alumnes. Aquests factors són clau per aconseguir una bona base per continuar treballant a primària.

Des del 1r cicle d’educació infantil fem que els nens i nenes entrin en contacte amb la llengua estrangera (anglès), mitjançant la immersió dins l’aula. Volem contribuir a un aprenentatge de l’idioma de forma natural i espontània afavorint la comprensió oral i l’adquisició d’una bona pronúncia. Tot això d’una forma lúdica mitjançant cançons, jocs, contes, etc., proposant situacions on l’infant senti la necessitat de comunicar-se.

Cos i moviment

El joc i el moviment és la base de l’aprenentatge; participa en tots els aspectes del creixement i desenvolupament: afectiu i emocional, moral, motriu, cognitiu, sexual i social. La psicomotricitat és una pràctica important des de P3 fins a 1r de Primària.

Entorns de nivell

apostem per una organització de les aules d’infantil en entorns rics en quantitat i varietat d’estímuls per afavorir la descoberta i l’experimentació dels infants, generadors de reptes per fer, mirar, tocar, explorar, experimentar, crear…

Entorns entre nivells

els entorns entre nivells són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diverses propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se… i interactuar amb els altres. Els entorns permeten donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge. Amb la guia de l’adult els alumnes podran explorar diverses possibilitats de joc a través dels materials i aconseguir un aprenentatge més actiu i experimental.

Treball per projectes

El treball per projectes respon a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. No és tan important el que s’aprèn (producte) com el camí que es fa (procés): fer-se preguntes, tenir curiositat, discriminar entre allò que sabem i allò que ens agradaria aprendre, buscar informació de manera autònoma o amb l’ajut dels adults (pare, mare, mestres…), sintetitzar-la i comunicar-la, relacionar-la amb altres aprenentatges o amb vivències anteriors.
Els projectes afavoreixen la iniciativa i l’autonomia en el treball dels alumnes.

Considerem els projectes una bona manera de posar l’alumnat en situació d’aprenentatge de tot un procés i una recerca.

Relació família-escola

la interacció amb les famílies és important pel bon funcionament. Aquests moments permeten als mestres un millor coneixement de cada alumne/a i a les famílies viure amb seguretat l’estada del seu fill o filla a l’escola. Els infants van prenent consciència que les persones adultes referents per a ell/a tenen aspectes a comentar i idees a compartir. Tot això ajuda i permet que hi hagi un vincle i una confiança mútua entre uns i altres.
Des de l’escola donem l’oportunitat d’una àmplia participació a les famílies, oferint moments i espais per dur a terme diferents activitats.

Programes pedagògics propis d'Infantil