1r cicle d'Educació infantil

A La Salle Manresa atenem alumnat d’1 a 18 anys, des de P1 fins a 2n de Batxillerat.

Concretament a Ed. Infantil 1r cicle, tenim infants de P1 i P2.

L’etapa d’educació infantil 1r cicle té com a principal objectiu contribuir al desenvolupament integral i equilibrat dels infants dins dels àmbits físic, afectiu, social i intel·lectual. Es concep l’infant com un ésser actiu, competent, curiós i creador. A poc a poc va construint el seu coneixement interactuant amb el seu entorn amb la seva mirada curiosa. 

Es constitueix com una etapa essencial per al creixement dels nens i nenes en el desenvolupament de totes les seves capacitats fins als 3 anys d’edat. L’acció educativa està encaminada a potenciar aquestes capacitats.

A La Salle Manresa treballem en l’aplicació de programes pedagògics propis que complementen l’oferta educativa. L’objectiu és estimular l’alumnat a través de programes adaptats a les necessitats educatives i de l’entorn en qualsevol etapa.

 

Característiques de la nostra etapa d'Educació Infantil (P1 i P2)

Espais a l'aula

Es promouen ambients i moments d’aprenentatge que busquen fomentar i adquirir l’autonomia. Es complementen algunes de les activitats d’ensenyament-aprenentatge mitjançant el treball per espais a l’aula.  

 

El treball per espais és una metodologia que consisteix a organitzar les activitats relacionades en una mateixa àrea amb material més manipulatiu. Els alumnes de manera autònoma tenen més protagonisme dins el seu procés d’aprenentatge.  

 

Espais segurs i adaptats a cada moment evolutiu on es faciliten materials interessants que fomenten l’exploració, l’experimentació i la relació amb els altres. Amb aquests els hi donem la possibilitat d’experimentar i desenvolupar totes les seves inquietuds i interessos.

 

A les aules  tenim: espai de la calma, joc simbòlic, artístic, construccions i de moviment.

 

També hi ha un espai a l’aula destinat als minimons en què els infants representen de forma real moments de la vida quotidiana o escenaris imaginaris a petita escala, fent servir tota mena de material siguin estructurats o no, peces soltes o objectes del dia a dia. Potenciant així la imaginació i la creativitat de les nenes i els nens. Permeten posar en pràctica tot el seu vocabulari, a més de ser un escenari perfecte per iniciar-se en la psicomotricitat fina.

 

Experimentació

Una part molt important de la metodologia que es duu a terme és l’experimentació, a través de la qual els infants aprenen, tot manipulant, a construir els seus propis aprenentatges. L’assaig-error els fa entendre millor els continguts que es proposen de forma lúdica i divertida.

Aprenent tot jugant

El joc és la base de l’aprenentatge. S’ofereixen propostes de jocs coherents, estimulants i atractius, segons el moment evolutiu de l’infant i del grup. Amb l’objectiu de mantenir viu el seu interès i la seva curiositat.

Es potencia al màxim els estímuls, ja que els sentits són el canal per on els infants reben la informació de l’entorn. 

Altres moments d'aprenentatge

Hàbits i rutines

Les activitats de la vida quotidiana tenen un alt component educatiu. Els hàbits i les rutines proporcionen seguretat als infants. Moments com l’alimentació, la higiene o el canvi de bolquers son moments especials i significatius per desenvolupar capacitats motrius, d’autonomia, de coneixença d’un mateix… Aquest moments es desenvolupen dins del dia a dia a l’escola, a través de propostes adaptades al seu propi benestar, interessos, necessitats i inquietuds.

 

Música a la llar

La música és important en el desenvolupament dels infants  ja que incideix d’una manera natural ens els aspectes cognitius, motrius i emocionals. A la llar d’infants aquesta és sempre present mitjançant les cançons, els jocs de falda i les audicions amb els infants.

La música es treballa segons el projecte i la unitat que s’estigui portant en el dia a dia a les aules. Un dia en concret ve una especialista per iniciar-los en al descobriment  del seu cos, la dansa, el ritme, aprendre a expressar-se, promoure la descoberta de nous instruments d’audicions en directe i tallers de música.

A EI2 participem en el projecte rexics del Kursaal. Es tracta d’un espectacle creat i interpretat expressament per a infants, que permet que els alumnes estiguin asseguts dalt de l’escenari seguint i participant de l’espectacle, a prop dels intèrprets i músics.

 

Introducció a la llengua anglesa

Des del 1r cicle d’educació infantil proposem que els nens i nenes comencin el primer contacte amb l’idioma, mitjançant la immersió dins de l’aula. Aquest té continuïtat quan els alumnes arriben al 2n cicle d’aquesta etapa i s’anirà consolidant durant tota l’escolaritat obligatòria.

L’exposició al llenguatge ha d’anar sempre acompanyada d’un context ple d’estímuls i significat pel nen/a, oferint-li un contacte continuat i repetit amb la llengua anglesa.

El principal objectiu serà contribuir en un aprenentatge de l’idioma de forma natural i espontània afavorint la comprensió oral i l’adquisició d’una bona pronúncia. Tot això d’una forma lúdica mitjançant cançons, jocs, contes, etc. proposant situacions on l’infant senti la necessitat de comunicar-se.             

 

Psicomotricitat

A partir de les diferents sessions de psicomotricitat els infants prenen consciència i control de les diferents parts del seu cos. L’aula de psicomotricitat i el pati són espais privilegiats pel joc i moviment.

Programes Destí

A La Salle Manresa també treballem en l’aplicació de programes pedagògics propis que complementen l’oferta educativa. L’objectiu és estimular l’alumnat a través de programes adaptats a les necessitats educatives i de l’entorn en qualsevol etapa. La Salle Catalunya ofereix tot un seguit de programes, anomenats Programes DESTÍ, de Desenvolupament i Estimulació de les Intel·ligències de l’alumne.  

Altres informacions d'interès

Diversitat i inclusió

Un dels objectius més destacables de l'educació és garantir que tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i característiques personals, desenvolupi el màxim possible les seves capacitats.

Una escola per a tothom, implica que tot l’alumnat pugui participar i aprendre en els mateixos entorns escolars i obtingui una resposta ajustada a les seves singulars necessitats. És un procés de millora constant en el que s’hi ha d'involucrar tota la comunitat educativa.

Viure la diferència com un factor positiu i cercar formes cada cop més adequades de respondre a la diversitat, reduint les barreres que troben alguns alumnes per aprendre.

Des del moment que els infants comencen a anar a l’escola, es fa evident que hi ha diferents maneres d’aprendre i de relacionar-se. Tenir en compte les diferències individuals és bàsic per a l’educador i educadora. Reconèixer i respectar els estils d’aprenentatge propis de cada persona i els seus interessos és la base perquè tothom pugui desenvolupar al màxim el seu potencial i sigui el protagonista del seu propi aprenentatge millorant els resultats en tots els aspectes.

A la Llar d’Infants de La Salle Manresa treballem en un entorn d’aprenentatge organitzat en espais d’aula, manipulació, petits projectes i minimons que ens ajuda a fer realitat aquest objectiu. Comptem també amb un equip humà sensibilitzat i competent per a guiar i orientar aquest procés d’aprenentatge.

Instal·lacions de l'edifici d'Ed. Infantil
  • - Edifici i patis propis destinats exclusivament als alumnes d’Educació Infantil.
  • - Cuina pròpia.
  • - Menjador
  • - Sala de psicomotricitat.
  • - Sala d’experimentació.
  • - Hort
  • - Zona destinada a guardar els cotxets dels infants.
  • - Sales de visites.
  • - Aules adaptades i equipades al nostre estil d’aprenentatge

  Alhora també s’utilitzen les zones comunes de l’edifici gran quan és necessari.

Canals de comunicació

Relació família-escola

Reunions presencials amb els mestres i les tutores, sempre que sigui necessari, concertant un visita prèvia.

 

Sallenet

Des d’infantil fins a batxillerat, tots els membres que formen part de la nostra escola tenen accés a la SALLENET.

SALLENET és la intranet de l'escola, accessible des de qualsevol dispositiu electrònic a través d'internet, prèvia identificació personal, i des de la pàgina web de l’escola.

Està pensada per potenciar la interacció entre professorat, família i alumnat de la comunitat educativa, dinamitzat pels professors/es o el tutor/a.

 

Carpeta personal

És una eina bàsica de relació entre la família i l’escola on hi posem qualsevol document que vulguem portar de casa a l’escola i de l’escola a casa.

 

Correu electrònic

És un canal de comunicació directe amb tots els docents de l’escola per a fer consultes, observacions o qualsevol missatge important a comunicar.

Per posar-vos en contacte directament amb la Cap d’Estudis d’Ed.Infantil i Primària podeu escriure un correu a [email protected]

Horaris alumnat

Pels alumnes d’educació infantil 1r cicle, l’horari complet és de 7:45h a 13h i de 15h a 18h. Tenint la possibilitat també de fer només matí (7:45h a 13h) o només tarda (13h a 18h) i també de quedar-se al servei de menjador.

A partir del 22 de juny al 22 de juliol l’horari és intensiu: De 7:45 a 15:30h. Aquestes dates son variants depenen de la finalització del curs escolar de l’educació obligatòria.

A l’inici de l’escolarització dels alumnes es fa una reunió personal amb la tutora per conèixer a l’alumne i es pacta un període d’adaptació personalitzat.

Programes pedagògics propis d'Infantil

CreaEscola Quality Certificate for Education Website