Educació secundària

A l’ESO de La Salle Manresa es treballa activament perquè els nois i les noies siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè es puguin desenvolupar integralment com a persones.

Volem transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes lingüístic, humanístic, científic i tecnològic; consolidar en ells hàbits d’estudi i treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de llurs capacitats; formar-los perquè assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets i preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors i per a la seva inserció laboral.

A l’ESO s’aposta per l’acompanyament personal a través d’entrevistes sistemàtiques amb els alumnes i les famílies, i un seguiment acadèmic continuat amb els informes de preavaluació, avaluacions, recuperacions i proves extraordinàries de final de curs.

També donem gran importància a l'atenció personalitzada. Per això, atenem la diversitat dels alumnes amb coteaching (a matemàtiques hi ha dos professors a l’aula), agrupaments flexibles d’anglès, desdoblament de les ciències, ordinadors a l’aula...

A l'etapa de secundària. es dona especial èmfasi a activitats de cohesió de grup i dinàmiques amb els objectius de facilitar la participació de tots els alumnes en el procés d'inclusió i alhora potenciar el coneixement mutu.

Programes pedagògics propis de Secundària

Batxillerat dual

A partir de 3r d’ESO, l’alumnat pot començar a cursar les primeres matèries del Batxillerat Dual

Programes innovadors

A Secundària continua el Programa DESTI amb el Programa FAIG de treball d’investigació cooperatiu. Es tracta d’un sistema de resolució de problemes segons el mètode IDEAR (Identificar, Definir, Examinar, Actuar, Resultats), que utilitza diverses tècniques de gestió de la informació. A banda, també segueix el Programa HARA d’interioritat.

Aposta per l’emprenedoria

L’emprenedoria és un dels pilars bàsics del nostre centre, i en aquesta línia oferim matèries optatives d’iniciació i d’ampliació per als joves amb esperit emprenedor, com també projectes relacionats amb aquest àmbit.

Llengua francesa

Com a 2ª llengua estrangera apostem fort per la llengua francesa, els alumnes que la vulguin cursar ho poden fer ampliant l’oferta de l'ESO.

Aquesta assignatura tant a 1r com a 2n curs es cursa dues hores a la setmana, oferim:

  • En cada sessió de classe, presència d’auxiliars de conversa francesos, producte d’un conveni amb la Universitat de Vic- Catalunya Central.
  • Possibilitat de fer una immersió lingüística a França per tal que els alumnes tinguin un contacte directe amb la cultura i la llengua treballada a l’aula. L’estada és de 6 dies.
  • La Salle Manresa ha establert un conveni de col·laboració amb l’Aliança Francesa de Sabadell, mitjançant el qual l’escola és un centre examinador de exàmens oficials de DELF (Diplôme d’Études en Langue Française).
  • En general els nostres alumnes de 1r de Batxillerat al final el curs s’examinen del B1 i els nostres alumnes de 2n del B2.
  • Una altra avantatge dels alumnes que cursen francès a la nostra escola, és que es poden examinar (si ho consideren oportú) de francès als exàmens PAU.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website